Convocatòria oberta de la borsa de treball d’activitats d’estiu de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas 2024

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas obre la borsa de monitors i Auxiliar de Lleure per a activitats de lleure d’estiu i altres activitats de l’estiu 2024.

En el cas de la borsa de Monitor/a de lleure cal:

La titulació requerida serà tenir vigent el carnet de Monitor/a de lleure, o, segons, el Decret 267/2016 l’equivalent al títol de Monitor/a d’activitats del Lleure, la titulació de Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i el certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit pel SOC.

En el cas de la borsa d’Auxiliar de lleure:

En aquest cas, les persones optaran a participar a la borsa per cobrir places en el casal o en altres activitats d’estiu desenvolupades per l’Ajuntament. Formaran part d’aquesta borsa totes aquelles persones que no disposin de la titulació oficial de monitor/a d’Activitats de Lleure. També en formaran part aquelles persones que tinguin el certificat de Pre-monitor/a.

Com presentar-se a la borsa

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar, mitjançant instància en el Registre electrònic general de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica accessible des del web https://vallbas.cat/ , o bé en horari d’atenció al públic al Registre General de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas al carrer Sant Esteve, 3. 17176 – Sant Esteve d’en Bas.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la bases.

Ho acompanyaran amb la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI
b) Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs (monitor/a de lleure, certificat de vida laboral, informe serveis prestats de l’empresa privada, certificat serveis prestats a l’administració pública, certificats cursos de formació, certificats pertinença a entitats…). Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.
c) Currículum vitae
d) Certificat de delictes de naturalesa sexual

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al e–tauler de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i al BOP. (del 19 de març fins al 7 d’abril de 2024 ambdós inclosos)

Bases de la convocatòria

L’enllaç a la publicació és https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/55/20245502240.pdf

Enllaç e-tauler https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1720760009_6781&idens=1720760009