El Ple aprova

Aquests són alguns dels acords del Ple de 30 d’octubre de 2018 més destacats:

  • Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals 2019 en les següents matèries:
    • Bonificació sobre l’IBI (Impost sobre Béns Immobles): S’incorpora una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost a totes aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Aquesta bonificació serà pels cinc períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra). No procedirà la bonificació quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l’Ajuntament. En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de totes.
    • Taxa per la prestació de serveis esportius: El subjecte passiu tindrà dret a una bonificació del 15% de les taxes del pavelló municipal quan pugui acreditar la condició de titulars de família nombrosa o monoparentals i  tindrà dret a una bonificació de la taxa de lloguer de pista segons nombre d’hores d’ús.
  • Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi energètic.
    • Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions que en matèria de Medi Ambient donarà l’ Ajuntament de La Vall d’en Bas destinades a la realització d’actuacions de millores en els habitatges del municipi encaminades a la reducció del consum en energia. La voluntat municipal és destinar l’estalvi previst durant un any en la facturació de llum i gas dels equipaments i de les instal·lacions municipals, després de que s’hi hagin dut a terme diverses inversions (instal·lació de plaques tèrmiques i fotovoltaiques; aïllaments de sostres i instal·lació de llumeneres led a l’enllumenat públic,….) per tal d’incentivar que els particulars facin actuacions en els seus habitatges que permetin obtenir un estalvi energètic i a l’ús d’una energia sostenible i, d’aquesta manera, disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera.
    • Són subvencionables les actuacions relacionades amb les temàtiques següents: Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotèrmica i geotèrmia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.