Instal·lada temporalment una unitat de control ambiental a Can Trona

Aquesta setmana el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat ha instal·lat una unitat de control ambiental a Can Trona.
Aquesta unitat es preveu que hi estigui instal·lada almenys durant 2 mesos, per després obtenir-ne un informe final amb les conclusions que s’hagin extret de la mesura dels diferents paràmetres.

Què són les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l’abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l’aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Permeten mesurar en continu els principals contaminants atmosfèrics i veure en quines condicions meteorològiques es donen.

Analitzadors automàtics

Els analitzadors automàtics permeten obtenir mesuraments d’un contaminant en temps real. Els contaminants que es determinen són:

– Diòxid de sofre (SO2)
– Òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx)
– Ozó (O3)
– Sulfur d’hidrogen (H2S)
– Monòxid de carboni (CO)
– Fracció PM10 del material particulat
– Compostos orgànics volàtils automàticament (COV)

Analitzadors manuals

Els analitzadors manuals permeten captar una mostra, que posteriorment ha de ser analitzada en un laboratori. Els contaminants que es determinen són:

– Fracció PM10 del material particulat
– Compostos orgànics volàtils manualment (COV); habitualment es determina benzè
– Metalls pesants de la fracció PM10; normalment arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb)

Les unitats mòbils també disposen d’una estació meteorològica completa que mesura els paràmetres següents:

– Velocitat del vent (m/s)
– Humitat relativa (%)
– Precipitació (mm)
– Direcció del vent (º)
– Temperatura (ºC)
– Pressió atmosfèrica (mb)
– Radiació solar (W/m2