Comissió especial de comptes

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament té la funció bàsica d’examinar els comptes generals de la Corporació i emetre’n informe. Aquesta estarà constituïda pels següents membres:

  • President: Sr. Lluís Amat Batalla (Alcalde)
  • Vocals: Sr. Jordi Prat Canal (Regidor de la Vall Plural – Acord Municipal)
  • Sra. Margarita Castañer Vivas (Regidora de La Vall Plural – Acord Municipal)
  • Sr. Antoni Arimany Torrent (Regidor de Junts per la Vall d’en Bas- Compromís Municipal)
  • Sr. Jrdi Vilalta Raspau (Regidor de Junts per la Vall d’en Bas- Compromís Municipal)
  • Secretària: Sra. Marta Mercader Colomer (secretària-interventora accidental de la corporació)