Junta de Govern Local i Comissió especial de comptes

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

3-Existència de la Junta de Govern Local i règim de sessions

Són membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Amat Batalla, als següents regidors:
Sra. Pilar Fabregó Cullet
Sra. Anna Bach Pujol
Sr. Josep Pujol Casanova

Comissió especial de comptes

Es  constitueix la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, amb la funció bàsica d’examinar els comptes generals de la Corporació i emetre’n informe. Aquesta estarà constituïda pels següents membres:
President: Sr. Lluís Amat Batalla (Alcalde)
Regidors: Sr. Lluís Pujiula Ramisa (Regidor de la Vall Plural – Acord Municipal)
Sra. Gemma Puigvert Molas (Regidora de La Vall Plural – Acord Municipal)
Sra. Marta Plana Juvanteny (Regidora de Junts per Catalunya – La Vall d’en Bas)