Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dona compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

Existència de la Junta de Govern Local i règim de sessions

Són membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Lluís Amat Batalla, als següents regidors:

  • Sra. Anna Bach Pujol
  • Sra. Gemma Puigvert Molas
  • Sr. Magdalena Roca Viñals

Anunci de nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local i organització de l’Administració Municipal


Data d’actualització: