Arxiu Municipal

Memòria de la Vall d’en Bas

La relació amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va començar l’any 2002 amb la signatura del conveni per a la intervenció arxivística a l’arxiu municipal. Les arxiveres van realitzar la diagnosi on s’exposava l’estat del local-arxiu, el seu mobiliari; la conservació de la documentació; el volum i el nivell de classificació d’aquesta.

En aquest informe també es va fer una proposta del pressupost i el calendari de desenvolupament de l’activitat. Després de realitzar la classificació s’ha vist que l’arxiu de la Vall d’en Bas consta de cinc fons municipals (Sant Privat d’en Bas, La Pinya, Joanetes, Sant Esteve d’en Bas i la Vall d’en Bas), la documentació del jutjat municipal de cada un dels nuclis de la Vall i quatre fons privats que són d’entitats de caràcter sindical (La Mútua Agrària, la Cambra Agrària, la Hermandad de Labradores i Ganaderos i d’Organització Sindical).


FONS MUNICIPALS

 • Fons municipal de Sant Privat d’en Bas
  Aquest fons municipal és de l’antic municipi de Sant Privat d’en Bas, que va passar a formar part de la Vall d’en Bas l’any 1968. És un arxiu tancat, actualment no existeix com a municipi. La documentació es va trobar apilada en capses, no tenia cap ordenació, era dispers i barrejat. La conservació és força bona malgrat les condicions en què es trobava. El volum total després de la seva classificació i inventarització és de 110 unitats d’instal·lació, és a dir, 15,71 metres lineals, separada per seccions i sèries documentals. La cronologia de la documentació va de 1872 a 1988. Topogràficament, es troba ubicada a la prestatgeria número 2,2 de l’arxiu municipal.
 • Fons municipal de la Pinya
  Aquest fons és de l’antic municipi de la Pinya, que va passar a formar part de la Vall d’en Bas l’any 1968. És un arxiu tancat, ja que no existeix com a municipi. La documentació es trobava encapsada però sense seguir cap criteri arxivístic. La conservació és força correcta. És un fons petit, el seu volum és de 88 unitats d’instal·lació, és a dir, 12,57 metres lineals. La cronologia de la documentació va de 1881 a 1969. Topogràficament, està situada a la prestatgeria 6 files 1-5 de l’arxiu municipal.
 • Fons municipal de Joanetes
  Aquest fons és de l’antic municipi de Joanetes, que va passar a formar part de la Vall d’en Bas l’any 1968. És un arxiu tancat, ja que no existeix com a municipi. La documentació es trobava barrejada entre la documentació del municipi de la Pinya i Sant Privat. La conservació és correcta.
  És el fons més petit dels nuclis de la Vall, el seu volum és de 8 unitats d’instal·lació, és a dir 1,14 metres lineals. La cronologia de la documentació va de 1904 a 1969. Topogràficament, està situada a la prestatgeria 6 fila 6 de l’arxiu municipal.
 • Fons municipal de Sant Esteve d’en Bas
  Aquest fons és el del nucli de Sant Esteve d’en Bas abans de formar part de la Vall d’en Bas. Es tracta un fons irregular. La documentació econòmica està molt ben ordenada, en canvi, la d’administració general, per exemple, es troba molt barrejada. La conservació és correcta. És un fons extens i continuat. Té un volum de 124 unitats d’instal·lació, és a dir, 17,71 metres lineals. La cronologia de la documentació va de 1877 a 1969.
 • Fons municipal de la Vall d’en Bas
  Aquest fons és el que s’origina després de l’annexió de tots els nuclis de la Vall el 1968. És un fons obert i viu. La conservació és correcta. És un fons molt extens, amb un volum de 743 unitats d’instal·lació, és a dir, 106,14 metres lineals. La cronologia de la documentació va de 1969 a 2005.

FONS D’ENTITATS

A part d’aquests fons municipals, originats pel treball diari de l’ajuntament, trobem documentació de quatre institucions o entitats d’àmbit privat que són:

 • La Mutualitat Agrària
  Mútua laboral que van implantar un sistema d’assegurança social per branques de producció com a sistema complementari de protecció. Aquesta era exclusiva per la gent que treballava al camp. El volum d’aquesta documentació és de 30 unitats d’instal·lació, és a dir, 4,28 metres lineals. Cronològicament, va de 1958 a 1994. Topogràficament, està ubicada a la prestatgeria 5,2, de la fila 3 a la 6.
 • La Cambra Agrària
  Entitat que agrupava de forma voluntària a tots aquells treballadors del camp. Les Cambres Agràries, en el fons, eren veritables sindicats agrícoles, ja que tenien atribuïdes funcions de defensa i foment dels interessos dels camps. Tenien altres funcions que abans corresponien a l’Estat i als municipis com és la policia rural, l’obertura i conservació de camins rurals, conservació dels desaigües, etc. El volum de documentació és de 14 unitats d’instal·lació, és a dir, 2 metres lineals. La documentació està agrupada en diverses sèries documentals. Cronològicament, va de 1940 a 1999. Topogràficament, està ubicada a la prestatgeria 5,2, files 1,2 de l’arxiu municipal.
 • La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
  Entitat representativa en l’àmbit rural durant els anys del franquisme. Sorgeix de la unificació total del sindicalisme. Estava representada en els municipis per Las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos. Va ser creada a través d’una ordre ministerial del 23 de març de 1944. S’assumeixen les funcions dels sindicats en l’àmbit social, econòmic, comunal i assessora-col·laboradora en relació amb els seus “afiliats”. El volum de documentació és de 41 unitats d’instal·lació, és a dir, 5,85 metres lineals. Cronològicament, va de 1937 a 1986. Topogràficament, està ubicada a la prestatgeria 5,2, files 1 a la 5.
 • L’Organització Sindical
  És una entitat sindical que protegia als treballadors. El volum de documentació és de 7 unitats d’instal·lació, és a dir, 1 metre lineal. Cronològicament, va de 1949 a 1975. Topogràficament, està ubicada a la prestatgeria 5,2 a la fila 6.

En resum, el volum total de l’arxiu municipal de la Vall d’en Bas, a desembre de 2005, és de 1.165 unitats d’instal·lació, que equival a 166,42 metres lineals.