Subvencions d’estalvi energètic

L’ajuntament ofereix ajudes per a les actuacions que millorin l’eficiència energètica dels habitatges, amb l’objectiu d’incentivar l’ús sostenible de l’energia i reduir la petjada de carboni.

Poden demanar la subvenció les persones propietàries o llogateres d’un habitatge a la Vall d’en Bas de primera residència que compleixin amb les condicions de la convocatòria.

Actuacions subvencionades

Les actuacions contemplades són aïllaments de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotèrmia o geotèrmia; canvi de calderes de gasoil a biomassa; i per canvi de companyia subministradora d’energia, quan un usuari canviï el seu contracte a la modalitat d’energia verda.

Convocatòria

L’ajuntament obrirà el termini per sol·licitar les subvencions d’estalvi energètic del 22 de maig al 17 de juliol de 2024, ambdós inclosos. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

Condicions

 • Les obres s’han d’haver realitzat entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.
 • És necessari haver demanat la llicència d’obres corresponent i estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Les subvencions d’estalvi energètic comptaran amb 10.000 €, dels quals es destinaran fins a un màxim de 1.000 € per cada actuació.
 • L’import concret que s’assigna a cada actuació es troba detallat en la convocatòria de la subvenció.

Documentació

La documentació que cal entregar junt amb la instància és la següent:

 • Model de la sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de les factures
 • Comprovant de pagament a l’empresa instal·ladora
 • Certificat tècnic de les actuacions (només si és alguna actuació en concret)
 • Acreditar la condició de propietari o llogater
 • Model de domiciliació o certificat de titularitat del compte
 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat.

Si es demana la subvenció per aïllaments, també cal adjuntar:

 • Certificat de l’instal·lador per acreditar la transmitància tèrmica
 • Imatges de la instal·lació

Si es demana la subvenció per plaques solars, també cal adjuntar:

 • Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC)
 • Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITISIC)
 • Imatges de la instal·lació

Si es demana la subvenció per canvi de caldera, també cal adjuntar:

 • Certificat de posada en marxa
 • Imatges de la instal·lació

➤ Accedeix a la seu electrònica per presentar la documentació telemàticament. Les persones físiques també podeu presentar la sol·licitud presencialment.

Normativa

Bases reguladores de les subvencions per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi energètic

Convocatòria de subvencions en matèria d’eficiència energètica i estalvi energètic energético per a l’any 2022 i 2023

Informació sobre protecció de dades

Cronologia


Data d’actualització: