Subvencions d’estalvi energètic

Què són? Ajudes per actuacions que es facin a habitatges de la Vall d’en Bas per consumir menys energia.

Qui les pot demanar? Qualsevol persona propietària o llogatera d’un habitatge a la Vall d’en Bas que sigui primera residència, haver demanat la llicència d’obres, estar al corrent d’obligacions tributàries i presentar la sol·licitud en el termini.

Quan la puc presentar? Amb el model normalitzat a partir del 21 d’abril del 2023 i fins al 31 de juliol del 2023.

Quan s’han d’haver fet les obres? Entre l’1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2022.

Quines actuacions hi estan contemplades? Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotermia o geotermia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Què he de presentar? La documentació que s’ha de presentar és: Model de la sol·licitud (Annex II), fotocòpia del DNI, fotocòpia de les factures, comprovant de pagament a l’empresa instal·ladora, certificat tècnic de les actuacions (només si és alguna actuació en concret), acreditar la condició de propietari o llogater (rebut IBI, escriptura o lloguer), model domiciliació (Annex III) o certificat titularitat del compte i còpia de la cèdula d’habitabilitat.

Si es demana la subvenció per aïllaments: certificat de l’instal·lador per acreditar la transmitància tèrmica i imatges de la instal·lació. 

Si es demana per plaques solars: RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya), RITISIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de seguretat industrial de Catalunya) i imatges de la instal·lació.

Si es demana per canvi de caldera: certificat de posada en marxa i imatges de la instal·lació.

Quants diners hi ha destinats? En total són 30.196 €, però es finança fins a un màxim de 1.000 € per cada actuació.