Obrim el concurs per portar el bar de l’àrea recreativa dels Pins i el control de l’accés motoritzat

La concessió inclou el control de l’accés motoritzat a l’espai, del 22 de juny al 9 de setembre de les 8.30 a les 20 h. També, es concedeix la gestió del servei de bar-cafeteria, d’obertura flexible segons els horaris que especifica la convocatòria.

Per més informació trobareu el plec de clàusules administratives i tècniques al perfil del contractant de l’ajuntament. També podeu contactar amb l’ajuntament per resoldre qualsevol dubte.

La concessió s’adjudicarà a través d’un concurs amb el procediment obert i les ofertes s’han de presentar electrònicament a l’òrgan de contractació amb un sobre digital 2.0 fins al 14 de maig a les 14 h.